John Puttipong

Assistant

I will give you a dreamy shampoo!

อยากให้คุณมาลองสระผมกับผม สองมือของผมนี่แหละจะสะกดคุณให้เหมือนอยู่ในความฝัน